Volejte: +420 604 928 034

Podmínky

Platba a vratná kauce

 • Platba za pronájem se platí při předání přívěsu společně s vratnou kaucí.
 • Výše vratné kauce je uvedena v ceníku u každého přívěsu.
 • Vratná kauce bude vrácena po převzetí přívěsu zpět.

Dokumenty

 • občan: občanský průkaz + další doklad (řidičský průkaz, pas, atp.) vč. dokladu o adrese trvalého pobytu

 • firma: stejně jako občan a navíc živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku

Smlouva

Při předání přívěsu bude sepsána smlouva o pronájmu přívěsu. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, počínaje dnem jejího podpisu. Nájemní smlouva zaniká uplynutím sjednané nájemní doby. Při předání Vás seznámíme s obsluhou a ovládáním přívěsu a podepíšeme s vámi předávací protokol.

Dobu pronájmu lze prodloužit nejpozději však do 24 hodin před uplynutím doby, za kterou byla nájemní smlouva původně sjednána a pronajímatel toto prodloužení potvrdí. V takovém případě zůstanou klientovi zachovány všechny podmínky pronájmu vozidla, které byly sjednány.

Nájemce je povinen vrátit přívěs včetně veškerého příslušenství a dokumentů v době a místě uvedeném ve smlouvě a ve stavu, v jakém je převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.

Pronajímatel může okamžitě odstoupit od nájemní smlouvy v případě nezaplacení jakékoliv pohledávky nebo včasného nevrácení přívěsu a začít ihned činit kroky, které povedou k navrácení přívěsu nebo zaplacení dlužné částky.

Pokud je nájemní smlouva podepsána dříve než je začátek pronájmu vozidla, pronajímatel zaručuje rezervaci přívěsu na den, kdy má začít doba pronájmu. Pokud nájemce tuto smlouvu vypoví před začátkem pronájmu nebo přívěs nevyzvedne, bude mu pronájem účtován jako by přívěs vyzvedl a užíval.

Nájemce je povinen oznámit pronajímateli změnu bydliště, společnosti nebo sídla společnosti, popřípadě jiné změny, které by mohly ovlivnit řádné plnění závazků z nájemní smlouvy vyplývajících.

Škody způsobené nájemcem budou vyčísleny pronajímatelem a následně nájemcem uhrazeny.

V případě dopravní nehody je klient povinen přivolat Polici ČR a okamžite oznámit událost pronajímateli.

VEDLEJŠÍ NÁJEMNÍ PODMÍNKY

 1. Tyto Vedlejší nájemní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o pronájmu vozidel (dále jen „smlouva“) mezi Ondřejem Filou, IČO: 76020401, se sídlem (místem podnikání) V Parku 12/IV, 463 43 Český Dub a nájemcem uvedeným ve smlouvě. Pojmy použité v těchto Vedlejších nájemních podmínkách mají stejný význam, jaký tyto pojmy mají ve smlouvě, ledaže je zde výslovně uvedeno jinak.

 2. Při podpisu smlouvy je pronajímatel za účelem ověření totožnosti nájemce oprávněn požadovat po nájemci předložení občanského průkazu nebo cestovního pasu a dalšího (druhého) dokladu totožnosti. V případě nájemce – právnické osoby je pronajímatel oprávněn požadovat předložení aktuálního výpisu z obchodního rejstříku.

 3. Pokud je smlouva podepsána v dřívější den, než je sjednaný den začátku pronájmu (den převzetí předmětu nájmu), pronajímatel odpovídá za to, že ve sjednaný den a čas bude předmět nájmu připraven k předání nájemci.

 4. Pokud si nájemce předmět nájmu ve sjednaný den a čas od pronajímatele nepřevezme, pronajímatel má právo na úhradu smluvní pokuty ve výši odpovídající uhrazenému nájemnému a je oprávněn svou pohledávku na úhradu smluvní pokuty vůči uhrazenému nájemnému započíst. Úhradou této smluvní pokuty není dotčeno právo pronajímatele na náhradu škody. Smluvní strany podpisem smlouvy potvrzují, že výše této smluvní pokuty je vzhledem k významu a důležitosti povinnosti, k níž se vztahuje, zcela přiměřená.

 5. Podpisem smlouvy nájemce potvrzuje, že spolu s předmětem nájmu od pronajímatele převzal také osvědčení o technické způsobilosti předmětu nájmu, tzv. malý technický průkaz, a potvrzení o povinném ručení, tzv. zelenou kartu, které je povinen vrátit pronajímateli spolu s předmětem nájmu a všemi jeho součástmi, příslušenstvím a doplňkovým příslušenstvím uvedeným výše. V případě, že smlouva byla uzavřena v dřívější den, než je den začátku pronájmu, potvrzuje nájemce převzetí osvědčení o technické způsobilosti předmětu nájmu, tzv. malý technický průkaz, a potvrzení o povinném ručení, tzv. zelenou kartu, které je povinen vrátit pronajímateli spolu s předmětem nájmu a všemi jeho součástmi, příslušenstvím a doplňkovým příslušenstvím, podpisem potvrzení o převzetí předmětu nájmu.

 6. Složením kauce není jakkoli dotčena povinnost nájemce hradit nájemné.

 7. Kauce se vztahuje na neuhrazené nájemné, škody a případné administrativní náklady, a to zejména pro případy vrácení předmětu nájmu poškozeného a pro případy nákladů vzniklých v souvislosti se spácháním dopravního přestupku. V případě, že se pronajímatel o vzniku nákladů souvisejících se spácháním dopravního přestupku ze strany nájemce, zejména v případě uložení pokuty pronajímateli jako vlastníkovi předmětu nájmu, dozví až po vyúčtovaní kauce, nájemce je k výzvě pronajímatele povinen pokutu uloženou pronajímateli neprodleně uhradit a její úhradu pronajímateli doložit. Pokud tak nájemce neučiní, je nájemce povinen nahradit pronajímateli vzniklou škodu a uhradit mu smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení, a to do 5 pracovních dnů od doručení výzvy pronajímatele k úhradě smluvní pokuty. Úhradou této smluvní pokuty není dotčeno právo pronajímatele na náhradu škody. Smluvní strany podpisem smlouvy potvrzují, že výše této smluvní pokuty je vzhledem k významu a důležitosti povinnosti, k níž se vztahuje, zcela přiměřená.

 8. Pronajímatel je oprávněn započíst vůči složené kauci veškeré své peněžité pohledávky za nájemcem vzniklé na základě nebo v souvislosti se smlouvou a vztahy z ní vyplývajícími.

 9. Pokud je smluvní strana v prodlení se splacením peněžitého dluhu dle smlouvy, pak je taková smluvní strana jako dlužník povinna zaplatit druhé smluvní straně jako věřiteli úrok z prodlení ve výši 18 % ročně z dlužné částky, ledaže za prodlení není odpovědná. Povinnost dlužníka hradit úrok z prodlení vzniká bez ohledu na to, zda věřitel řádně splnil své smluvní či zákonné povinnosti.

 10. Předmět nájmu mohou užívat pouze osoby uvedené na straně nájemce ve smlouvě. Nájemce je povinen předmět nájmu užívat výhradně za účelem jeho užití při provozu na pozemních komunikacích, k obvyklým účelům a dodržovat při tom všechny dopravní, celní i jiné právní předpisy, jakož i všechny pokyny pronajímatele a výrobce předmětu nájmu, s nimiž byl seznámen.

 11. Pronajímatel je oprávněn požadovat přístup k předmětu nájmu za účelem kontroly, zda ho nájemce užívá řádným způsobem. Nájemce je povinen tuto kontrolu pronajímateli umožnit.

 12. Bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele není nájemce oprávněn používat či vyvézt předmět nájmu do zahraničí.

 13. V případě dopravní nehody, odcizení nebo poškození předmětu nájmu třetí osobou či jeho části, poranění nebo usmrcení osob (bez ohledu na to, zda je zavinil nájemce či nikoliv) (dále také „škodní událost") je nájemce povinen přivolat policii, aby škodní událost vyšetřila a o šetření, příp. jeho výsledku, vydala nájemci potvrzení; tato povinnost nájemce se nevztahuje na případ poškození pneumatik předmětu nájmu. O vzniku škodní události je nájemce povinen neprodleně informovat také pronajímatele. Pokud tak nájemce neučiní, je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, a to do 5 pracovních dnů od doručení výzvy pronajímatele k úhradě smluvní pokuty. Úhradou této smluvní pokuty není dotčeno právo pronajímatele na náhradu škody. Smluvní strany podpisem smlouvy potvrzují, že výše této smluvní pokuty je vzhledem k významu a důležitosti povinnosti, k níž se vztahuje, zcela přiměřená.

 14. Nájemce je povinen poskytovat policii, pronajímateli a jeho pojišťovací společnosti veškerou pomoc a součinnost potřebnou k plnému prošetření škodní události a spojenou s její likvidací, případně s jejím soudním projednáváním.

 15. Nájemce se zavazuje neprodleně oznámit pronajímateli veškeré škody na předmětu nájmu; škodou se pro tento účel rozumí zejména, nikoliv však výlučně, zničení, ztráta nebo poškození předmětu nájmu nebo jeho příslušenství. Nájemce odpovídá pronajímateli za veškeré škody a poškození předmětu nájmu za dobu, kdy měl předmět nájmu v držení, a to bez ohledu na zavinění (objektivní odpovědnost nájemce).

 16. Nájemce je srozuměn s tím, že nevrátí-li předmět nájmu pronajímateli řádně a včas, může se pronajímatel s přihlédnutím ke všem známým okolnostem obrátit se svým podnětem, zejména oznámením o podezření o spáchání trestného činu zpronevěry či podvodu, na jakoukoliv pobočku policie či jiný orgán činný v trestním řízení, případně podá u věcně a místně příslušného soudu žalobu na vydání věci s tím, že důsledky, které z takové skutečnosti mohou pro něj vyplynout, nese výlučně nájemce.

 17. Nájemce se zavazuje neprodleně oznámit pronajímateli jakoukoli změnu svých identifikačních údajů, jakož i veškeré další události a skutečnosti, které mají nebo mohou mít vliv na trvání této smlouvy a řádné plnění závazků a povinností nájemce plynoucích ze smlouvy.

 18. Užívá-li nájemce předmět nájmu v rozporu se smlouvou, těmito Vedlejšími nájemními podmínkami anebo způsobem, kterým způsobuje pronajímateli škodu nebo kterým pronajímateli hrozí škoda, nebo pokud je v prodlení s úhradou nájemného či jiného peněžitého plnění o více než 5 pracovních dnů, jedná se o podstatné porušení smlouvy. V případě podstatného porušení smlouvy má pronajímatel právo smlouvu s okamžitou účinností vypovědět, a to zasláním oznámení o výpovědi smlouvy na emailovou adresu nájemce uvedenou ve smlouvě.

 19. Nájemce podpisem smlouvy potvrzuje, že na jeho majetek není vedena exekuce, soudní výkon rozhodnutí ani není předmětem insolvenčního řízení, ani žádné takové řízení nehrozí.

 20. Nájemce není oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svoji pohledávku proti pohledávce pronajímatele.

 21. Smluvní strany podpisem smlouvy potvrzují, že přebírají na sebe nebezpečí změny okolností a že jakákoliv změna okolností nezakládá žádné z nich právo uplatňovat jakékoliv nároky s tím související. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 1765 odst. 1, § 1766 a § 2000 občanského zákoníku.

 22. Smlouva je výsledkem jednání smluvních stran a nelze určit, že nějaký výraz byl použit některou smluvní stranou jako první, ani jej tedy nelze vykládat k tíži některé smluvní strany a smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 557 občanského zákoníku.

 23. V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení smlouvy zdánlivé, neplatné, nebo neúčinné, a lze je od ostatního obsahu smlouvy oddělit, nebude tím dotčena existence, platnost a účinnost ostatních ustanovení a smluvní strany prohlašují, že mají zájem na trvání a plnění smlouvy i v případě takového zdánlivého, neplatného nebo neúčinného ustanovení. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost pro to, aby zdánlivé, neplatné, nebo neúčinné ustanovení bylo nahrazeno takovým platným a účinným ustanovením, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený zdánlivým, neplatným, nebo neúčinným ustanovením.

 24. Smlouva může být měněna nebo dohodou zrušena pouze v písemné formě obsahující podpisy obou smluvních stran na téže listině a smluvní strany výslovně vylučují, že by ke změně smlouvy mohlo dojít jiným způsobem; to platí i pro vzdání se písemné formy. Za písemnou formu bude pro tento účel považována i forma elektronických zpráv.

 25. Práva a povinnosti smluvních stran podle smlouvy se nebudou vykládat v rozporu s jazykovým vyjádřením jednotlivých ustanovení smlouvy.
  Zpracování osobních údajů:
  Nájemce, je-li právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou jednající v rámci své podnikatelské činnosti, prohlašuje, že si je vědom, že pokud při uzavírání smlouvy a/nebo při plnění práv a povinností plynoucích ze smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů fyzických osob, včetně osobních údajů zaměstnanců nebo členů orgánů nájemce, je nájemce v postavení správce osobních údajů takových fyzických osob a pronajímatel je v postavení zpracovatele osobních údajů takových fyzických osob. V takovém případě je nájemce povinen s pronajímatelem uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů ve smyslu článku 28 odstavce 3 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018 (dále jen „GDPR“).

Pronajímatel prohlašuje, že jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje nájemců - fyzických osob plně v souladu s GDPR, a přijal veškerá nezbytná technická a organizační opatření za účelem jejich ochrany v souladu s požadavky GDPR. Pronajímatel zpracovává osobní údaje nájemců - fyzických osob a také osobní údaje získané pronajímatelem na základě a/nebo v souvislosti s plněním zákonných povinností a/nebo v souvislosti se smlouvou a/nebo na základě výslovného souhlasu nájemce - fyzické osoby. Účelem takového zpracování osobních údajů nájemce - fyzické osoby je umožnění plnění smlouvy, dodržení povinností pronajímatele stanovených obecně závaznými právními předpisy, určení, výkon a/nebo obhajoba právních nároků pronajímatele, nebo jiného oprávněného zájmu pronajímatele, to vše vždy v souladu s povinnostmi a právy plynoucími pronajímateli z GDPR.

Tato informace nenahrazuje souhlas nájemce - fyzické osoby se zpracováním osobních údajů.

V případě, že nájemce - fyzická osoba má jakékoli dotazy či připomínky týkající se zpracování osobních údajů pronajímatelem, může se obrátit na pronajímatele prostřednictvím e-mailové adresy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., případně písemně prostřednictvím pošty zaslané na adresu pronajímatele uvedenou v odst. 1 těchto podmínek.


Kontaktujte nás - Český Dub

V Parku 12/4

463 43 Český Dub

+420 604 928 034

info@pujcovnaprivesu.online

Po-Ne: 08.00 - 20.00

Kde nás najdete - výdejní místo Český Dub

Kontaktujte nás - Radimovice

Radimovice 137

463 44 Sychrov

+420 605 721 742

info@pujcovnaprivesu.online

Po-Ne: 08.00 - 18.00

Kde nás najdete - výdejní místo Radimovice